برداشت توپوگرافی

برداشت توپوگرافي

عنوان پروژه

کارفرما

سال

نقشه‌برداري وترسيم توپوگرافي و تفکيک شهرک 200 هکتاري رشتگون، جاده الموت قزوين

شخص حقيقي

1385

نقشه برداري وترسيم توپوگرافي150 هکتاري شهر جدید هکتوم پلیس دامغان

شرکت هکتوم پلیس دامغان

1389

نقشه برداري وترسيم توپوگرافي250 هکتاري کوهستاني معدن طلاي شانق دليجان

شرکت مشاوره کان آذين

1388

نقشه برداري وترسيم توپوگرافي700 هکتاري اراضي ملي روستاي ذاکر زنجان

شخص حقيقي

1389