برداشت با گیرنده های دقیق GPS

تکثير شبکه وبرداشت با گيرنده هاي دقيق GPS

عنوان پروژه

کارفرما-شرکت مجري

تکثير و سرشکني شبکه  مسطحاتي کاداستر بندر دير

سازمان کاداستر کشور

تکثير و سرشکني شبکه ايستگاه هاي قطعه (ب) محور قزوين-الموت-تنکابن

شرکت کارا گستر

برداشت RTK چاههاي آب غيرمجاز و اراضي کشاورزي شهرستان زنجان

شرکت آب و فاضلاب روستايي زنجان

تکثير شبکه مسطحاتي و ارتفاعي پروژه کاداستر اروميه

شرکت مشاوره رايانقش

تکثير شبکه مسطحاتي کاداستر گلپايگان اصفهان

شرکت مشاوره رايانقش

پياده سازي پيست دووميداني در امتداد دقيق شمالي جنوبي

دانشگاه زنجان