نقشه برداری صنعتی و ساختمانی

نقشه برداري صنعتي و ساختماني

عنوان پروژه

کارفرما-شرکت مجري

نقشه برداری صنعتی ریل کرین های 5 الی 250 تنی (10 دستگاه)

مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

نقشه برداری سازه ساختمان زرسیم  و عمارت خورشید تهران

شخص حقیقی

محوطه سازي مجتمع مسکوني پرديس شهر کرج

شرکت دامينه هندسه پارسا

نقشه برداری سازه و محوطه سازي پرو‍ژه 256 واحدي طلائيه سپاه زنجان

شرکت تعاوني طلائيه سپاه زنجان

نقشه برداری سازه در پروژه بيمارستان پرفسور سميعي تهران

شرکت ديسال

نقشه برداری سازه در پروژه کلينيک تخصصي پرفسور سميعي تهران

شرکت ديسال

سرپرست نقشه برداري پروژه ساخت پست برق 20/63 کيلوولت زنجانرود

اداره برق منطقه اي زنجان